Nasza oferta

Celem naszej firmy jest zadowolenie i satysfakcja klientów, dla których ciągle wzbogacamy i rozwijamy ofertę. Stale podnosimy jakość naszych wyrobów min. poprzez modernizacje parku maszynowego (wprowadzeniu obrabiarek sterowanych cyfrowo), a także usprawnienie procedur i technologii produkcji. Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowany zespól, który z pasją i zaangażowaniem gotów jest podjąć każde wyzwanie.

zapytanie ofertowe

Boronów, dn. 14.09.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2015 / RPO WSL[PP1]

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Gobor Sp. z o.o. poprzez nową inwestycję pozwalającą wdrożyć ulepszone produkty” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług” firma Gobor Sp. z o.o.zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gobor Sp. z o.o.

ul. Częstochowska8

42-283Boronów


2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013Wytyczne w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych środków trwałych wg poniższej specyfikacji :

 

Środek trwały

Parametry minimalne

Liczba sztuk

Formatyzerka do rozkroju pakietów płyt

Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania:

- zaprojektowana do rozkroju płyt litych, płyty wiórowej, MDF, tworzyw wielowarstwowych i sklejki.

Wyposażona w:

- Korpus stalowy i stół roboczy (pokryty materiałem fenolowym);

- 2 prowadnice pryzmatyczne do przesuwania wózka;

- Wózek pił z optymalizacją wystawiania piły i skoku belki dociskowej stosownie do wysokości pakietu;

- Belkę dociskową gwarantującą docisk na całej długości cięcia powiększoną o podwójny system odprowadzania odpadów;

- Platformę załadowawczą;

- Sterowanie CNC.

- Pracująca w trybie automatycznym lub półautomatycznym z możliwością przejścia pomiędzy trybami pracy podczas realizacji programu.

- 5 różnych poziomów ciecia, z graficzną wizualizacją zaprogramowanego planu rozkroju.

- Zainstalowane na maszynie optymalizacyjne oprogramowanie.

3 szt.

Centrum obróbcze

Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania:

- Korpus maszyny wykonany z grubych płyt stalowych wzmocnionych w miejscach poddawanych największym obciążeniom;

- Górna belka o konstrukcji bramkowej, poddawana stablizowaniu przed obróbka mechaniczną w celu uwolnienia naprężeń powstających w fazie spawania.

- wyposażona w wózki: poprzeczny i pionowy;

- Cyfrowy system Mechatrolink;

- System przekazania napędu w osi X i Y;

- System przekazania napędu w osi Z;

- Prowadnice liniowe;

- Stół roboczy wykonany z warstw fenolu wyposażony w podciśnieniowy system mocowania elementów i możliwością konfigurowania stołu w zależności od potrzeb.

- Obszar roboczy z 2 punktami bazowymi;

- Klimatyzator szafy elektrycznej zapewniający funkcjonowanie wszystkich komponentów elektronicznych wewnątrz szafy nawet przy b. wysokich temperaturach oraz pracę w środowisku pozbawionym pyłu.

10 szt.

Centrum wiertarskie

Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania:

- 2 zespoły operacyjne: dolny i górny, wyposażone w 78 niezależnych wrzecion;

- Zasięg pracy narzędzi od 0-950 mm do 0-3000 mm;

- Bazowanie płyt realizowane przy pomocy zderzaków;

- Odczyt grubości rzeczywistej poprzez czujnik precyzji;

- Scentralizowany i automatyczny system smarowania;

Wyposażone w:

- stół roboczy (nieruchomy i umieszczony nad jednostką operacyjną dolną o bardzo twardej powierzchni o niskim współczynniku tarcia, wyposażony w system „poduszek powietrznych ulegających automatycznej aktywacji podczas faz przesuwu paneli);

- stół docisku (poruszany w pionie poprzez śrubę z nakrętką wyposażoną w recyrkulujące kulki, hartowaną i szlifowaną);

- stolik tylny wyposażony w system „poduszek powietrznych”;

- stolik dociskowy tylny z systemem „poduszki powietrznej”;

- dodatkowe inwertery w górnej i dolnej jednostce operacyjnej;

- Klimatyzator dla szafy elektrycznej zabezpieczający przed ingerencją pyłu i przegrzaniem.

1 szt.

 

4. WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia nowych i w pełni sprawnych urządzeń zgodnie ze specyfikacją z punktu 3 w terminie umożliwiającym uruchomienie urządzeń najpóźniej w dniu 30.09.2015r.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na pojedyncze sprzęty, jednakże ocena ofert będzie dotyczyła każdego sprzętu oddzielnie.

Termin związania ofertą wynosi: 17 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się[PP2] wraz z upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt. 7. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – waga 90%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 90

Okresu udzielanej gwarancji[PP3] waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10

Maksymalna ilość punktów – 100

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium okresu udzielanej gwarancji. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.

Liczba punktów dla kryterium ceny oferty będzie wyliczana wg wzoru:

C = N/B x W

Gdzie:

C – liczba punktów w kryterium cena,

N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,

B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

W – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 90 pkt.

Cena podana w ofercie powinna zawierać cenę jednostkową netto za każde urządzenie wskazane w punkcie 3 jak i cenę jednostkową brutto. W przypadku składania oferty łącznej na kilka urządzeń wskazanych w pkt. 3 oferta powinna także zawierać łączną cenę netto oraz brutto za dostarczenie wszystkich urządzeń wykazanych w ofercie.

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów dla kryterium okresu gwarancji zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:

1) za dodatkowe 6 miesięcy gwarancji – 5 pkt

2) za dodatkowe 12 miesięcy gwarancji – 10 pkt

6. KRYTERIA WYBORU

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w punkcie 5.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która spełnia warunki dostępowe określone w punkcie 4 oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień
w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranymi oferentami.

Wykluczeni z możliwości realizacji zamówienia zostaną oferenci którzy złożą oferty po terminie, w sposób niezgodny z punktem 7 a także podmioty wykluczone zgodnie
z punktem 4.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

A. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

B. Oferty można składać do dnia 21.09.2015r.w siedzibie Zamawiającego.

C. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby firmy bądź na jej adres mailowy.

D. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (w przypadku składania oferty w formie papierowej).

F. Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferent powinien ją przesłać w terminie wskazanym w punkcie B na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

G. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

8. DO ZAPYTANIA DOŁĄCZONO WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM.

Załącznik nr 1

( dokładna nazwa z adresem lub pieczęć Wykonawcy )

…………………………………[PP4]

Miejscowość, data

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych

z Beneficjentem projektu ( Zamawiającym)

Niniejszym oświadczam, iż jako Wykonawca nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem projektu (Zamawiającym), czyli z Gobor Sp. z o.o. z siedzibą w Boronowie.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Ponadto potwierdzam, iż Wykonawca nie pozostaje z Beneficjentem (Zamawiającym)
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta (Zamawiającego) przy udzielaniu zamówienia.

……….……………………………………….

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)


 


 

Warto wiedzieć

PPHU Gobor Gorzelak Grzegorz
ul. Częstochowska 8
42-283 Boronów
tel. (034)3539329
fax. (034)3560028

Polecamy